js中blur和click事件的冲突

问题:当焦点在输入框时,点击取消按钮会触发blur和click事件,导致需要点击两次取消按钮才能关闭弹窗

原因:这是因为blur事件比click事件先触发,而javascript为单线程,同一时间只能执行处理一个事件,所以当blur处理程序时,导致其后续click事件并不会执行

var popover = document.getElementById('popover');
var input = document.getElementById('category-name');
var btn = document.getElementById('btn-cancel');
var error = document.getElementById('error');

解决方案1:如果click事件比blur事件先触发就没有问题了,所以可以给blur事件延迟触发

var timer;
 input.onblur = function() {
  timer = setTimeout(function() {
    console.warn('onblur');
    error.style.display = 'block';
  }, 100);
 }
 btn.onclick = function() {
  console.warn('onclick');
  clearTimeout(timer);
  error.style.display = 'none';
  popover.style.display = 'none';
 }

解决方案2:将click事件改为mousedown事件,让其优先于blur事件执行(缺点是用户体验不好,鼠标按下便触发了事件)

 input.onblur = function() {
  console.warn('onblur');
  error.style.display = 'block';
 }
 btn.onmousedown = function() {
  console.warn('onmousedown');
  error.style.display = 'none';
  popover.style.display = 'none';
 }

解决方案3:给按钮添加一个mousedown事件,在其中执行event.preventDefault()阻止浏览器默认事件,这样点击按钮时输入框就不会失去焦点了

input.onblur = function() {
  console.warn('onblur');
  error.style.display = 'block';
}
btn.onmousedown = function(e) {
  console.warn('onmousedown');
  e.preventDefault();
}
btn.onclick = function() {
  console.warn('onclick');
  error.style.display = 'none';
  popover.style.display = 'none';
}

参考:https://www.jianshu.com/p/ad8569eaca0c

欢迎关注我的微信公众号:

 

如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处!

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。